bill pay link btn

atm link btn

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกเพื่อปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการเลือกตั้ง ประจำปี 2563 และคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 8 – 18 กันยายน 2563 นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครสมาชิกเพื่อปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการเลือกตั้งประจำปี 2563 และคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564 แล้วคณะกรรมการได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครและผู้ไม่มีสิทธิสมัคร
เพื่อปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการเลือกตั้ง ประจำปี 2563 และคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564  ดังรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หากมี
สมาชิกท่านใดมีข้อทักท้วงเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ ให้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเลือกตั้งภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2563