bill pay link btn

atm link btn

ด้วย ครม.มีมติให้วันที่ 7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดราชการ และสหกรณ์ฯได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ในวันที่ 26 ต.ค.2563 เพื่อให้มีความถูกต้องและสอดคล้องกับกำหนดการของสหกรณ์ฯ กกต.จึงขอยกเลิกประกาศรับสมัครสมาชิกเพื่อรับการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ แทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำปี ๒๕๖๔ และประกาศรับสมัครสมาชิกเพื่อปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการเลือกตั้ง ประจำปี ๒๕๖๓ ฉบับลงวันที่ 1 กันยายน 2563 และให้ใช้ประกาศฉบับลงวันที่ 3 กันยายน 2563 แทน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน