bill pay link btn

atm link btn

อาศัยความตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2563 ข้อ 17 และในปีสิ้นสุดทางบัญชี 30 พฤศจิกายน 2563
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ชุดที่ 51/2563 ได้หมดวาระลง จำนวน
8 คน มติที่ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งฯ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 จึงกำหนดให้มีการรับสมัครสมาชิก
สหกรณ์เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ 7 - 18 กันยายน
2563 และกำหนดวันลงคะแนนสรรหากรรมการ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้