bill pay link btn

atm link btn

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จํากัด ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก
เป็นลูกจ้างชั่วคราวของสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จํากัด ปฏิบัติงานประจําสํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัย
สุรินทร์ จํากัด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสารสนเทศ บัดนี้ได้ดําเนินการสอบคัดเลือกตามขั้นตอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 จึงขอ
ประกาศรายซื่อผู้สอบได้ตามไฟล์ประกาศ  ไฟล์ประกาศ