bill pay link btn

atm link btn

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสารสนเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 20-31 กรกฎาคม 2563 นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดจำนวน 3 รายตามไฟล์ประกาศ ไฟล์ประกาศ

ขอให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัวสอบสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด