bill pay link btn

atm link btn

         อาศัยอำนาจตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด พ.ศ.2562 ข้อ 65, 66,67 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วย ผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2562 หมวด 1 ข้อ 5 ข้อ 6 โดยกำหนดให้การประชุมใหญ่ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกเท่านั้น ซึ่งได้กำหนดจำนวนผู้แทนสมาชิกใน อัตราส่วน จำนวนสมาชิก 10 คน ต่อผู้แทนสมาชิก 1 คน โดยให้ใช้จำนวนสมาชิก ณ วันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นฐานการคำนวณ และบัดนี้สหกรณ์ฯ ได้สำรวจรายชื่อสมาชิกตามหน่วยงานต้นสังกัดเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น สหกรณ์ฯ จึงขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2564 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หรือ www.sphcoop.com หากมีข้อทักท้วงให้แจ้งเป็นหนังสือถึง ประธานกรรมการภายใน 7 วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2564 หากพ้นกำหนดนี้แล้วถือว่าสมาชิกผู้นั้นหมดสิทธิ์การทักท้วงดังกล่าว และสมาชิกจะต้องเดินทางไปใช้ สิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปี 2564 ณ จุดที่สหกรณ์กำหนด ตามหน่วยงานต้นสังกัดที่มีรายชื่อ ของสมาชิกนั้น ๆ เท่านั้น