bill pay link btn

atm link btn

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสารสนเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 20-31 กรกฎาคม 2563 นั้น บัดนี้การตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์ได้ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ไฟล์ประกาศ

ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกไปรายงานตัวสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-16.30 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด