bill pay link btn

atm link btn

ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วยทุนสวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2562 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ชุดที่ 51 ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ได้พิจารณาให้สหกรณ์มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกประจำปี 2563 จำนวน 750 ทุน ทุนละ 1,000 บาท ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การ ขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2563 ดังรายละเอียดตามประกาศ  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด..