bill pay link btn

atm link btn

สหกรณ์ได้จัดทำโครงการ "ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต" โดยจัดให้สมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับเงินกู้จากสหกรณ์เพื่อนำไปประกอบอาชีพเพิ่ม
รายได้แล้วประสบความสำเร็จได้มีการส่งผลงานเข้าประกวด เล่าประสบการณ์ในการกู้ยืมเงินสหกรณ์เพื่อนำไป
ประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้แก่ครอบครัวด้วยความภาคภูมิใจ ทั้งนี้เพื่อจะได้นำไปเผยแพร่แก่สมาชิกและ
บุคคลทั่วไปได้รับทราบและเป็นแบบอย่างที่ดีและส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน 

เปิดรับต้นฉบับ ตั้งแต่วันที่ 3 - 18 สิงหาคม 2563

ประเภทรางวัล โดยแบ่งเป็น 4 รางวัล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล จำนวน 2,500 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท
รางวัลชมเชย ( 3 รางวัล ๆ ละ 1,00 บาท ) รวมเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท

คลิกเพื่อดูรายละเอียด