bill pay link btn

atm link btn

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 51 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ได้พิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระ บรรเทา ความเดือดร้อนของสมาชิก อันเนื่องมาจากผลกระทบการระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)

จึงให้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ร้อยละ 6.00 บาทต่อปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ไฟล์ประกาศ