bill pay link btn

atm link btn

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด พ.ศ. 2562 ข้อ 10,80(2),112(2)

และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2560

และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ชุดที่ 51 ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2563

จึงได้มีมติให้ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์จากสหกรณ์อื่นใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานของสหกรณ์ฯ สอดคล้องกับภาวการณ์เงิน

ของสถาบันการเงินทั่วไป จึงขอกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ รายละเอียดตามประกาศ