bill pay link btn

atm link btn

ขอเรียนเชิญโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สนใจ ส่งโครงการเข้ารับการพิจารณาเงินสนับสนุนจาก ชสอ. จำนวน 15,000 บาท โดยสามารถเสนอโครงการผ่าน สอ.อนามัยสุรินทร์ ภายในวันที่ 31 มี.ค. 63 เพื่อนำเสนอ ชสอ.พิจารณาต่อไป ดาวน์โหลดเอกสาร