bill pay link btn

atm link btn

ตามที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสุรินทร์ กำหนดจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติขึ้นในวัน พุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น

เพื่อเป็นการรวมพลังแสดงออกซึ่งความสมัครสมานสามัคคีของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์จึงได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว

ทำให้สหกรณ์ฯ ไม่สามารถเปิดบริการให้กับสมาชิกได้ตามปกติในวันดังกล่าว  ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ