bill pay link btn

atm link btn

ประกาศศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จํากัด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จํากัด

ตามที่ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จํากัด ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวของศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จํากัด

ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน จํานวน 1 ตําแหน่ง  บัดนี้ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกตามขั้นตอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ประกาศ  Download File