bill pay link btn

atm link btn

ประกาศศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จํากัด เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จํากัด

ตามที่ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จํากัด ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็น ลูกจ้างชั่วคราวของศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จํากัด

ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน จํานวน 1 ตําแหน่ง  บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครและสหกรณ์ฯได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ประกาศ  Download File