bill pay link btn

atm link btn

ประกาศศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จํากัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จํากัด

ด้วยศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จํากัด จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็น ลูกจ้างชั่วคราวของศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จํากัด

ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน จํานวน 1 ตําแหน่ง  เงินเดือน 12,530 บาท โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ประกาศ  Download File