bill pay link btn

atm link btn

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกเพื่อขอรับทุนการศึกษาบุตรประจำปี 2562  

โดยกำหนดจ่ายทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 600  ทุน ๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 600,000 บาท (-หกแสนบาทถ้วน-)

และเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 30  สิงหาคม 2562 นั้น

          บัดนี้สหกรณ์ฯ ได้สรุปผลการรับสมัครและทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษาบุตร  

แล้วปรากฏว่ามีสมาชิกขอรับทุนทั้งสิ้น 719 คน โดยผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ จำนวน 685 ทุน เป็นจำนวนเงิน 685,000 บาท  ไม่ผ่านการพิจารณาจำนวน 34  คน  

  • ประกาศ PDF Download Button1
  • รายชื่อสมาชิกที่ผ่านการพิจารณาขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์จํากัด ประจำปี 2562 PDF Download Button1
  • รายชื่อสมาชิกที่ไม่ผ่านการพิจารณาขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์จํากัด ประจำปี 2562 PDF Download Button1