bill pay link btn

atm link btn

          ขอความร่วมมือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด กรอกแบบสอบถาม เพื่อประเมินผลการดำเนินงานในปี 2562 และรับทราบข้อคิดเห็นจากสมาชิก เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินงานของสหกรณ์ปี 2563  โดยใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง และตามความรู้สึกของท่านอย่างแท้จริง  สหกรณ์ขอความกรุณาให้ท่านตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ  เพื่อสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด