bill pay link btn

atm link btn

        ตามที่อาศัยอำนาจตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด พ.ศ.2562 ข้อ 64 ข้อ 65 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วย ผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2562 หมวด 1 ข้อ 5  ข้อ 6 โดยกำหนดให้การประชุมใหญ่ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกเท่านั้น ซึ่งได้กำหนดจำนวนผู้แทนสมาชิกในอัตราส่วน จำนวนสมาชิก 10 คน ต่อผู้แทนสมาชิก 1 คน โดยให้ใช้จำนวนสมาชิก ณ วันที่ 31 กรกฎาคม   ของทุกปีเป็นฐานการคำนวณ โดยสหกรณ์ฯ ได้ประกาศบัญชีรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เพื่อให้สมาชิกได้ตรวจสอบรายชื่อของตนเองและสามารถทักท้วงได้ภายใน 7 วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ครั้งแรกนั้น ปรากฏว่าได้มีสมาชิกทักท้วงรายชื่อของตนเองและสหกรณ์ได้ดำเนินการแก้ไขรายชื่อสมาชิกให้ถูกต้องตามที่สมาชิกทักท้วงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น สหกรณ์ฯ จึงขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ Download ไฟล์ประกาศ

บัญชีรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 (คลิกที่ชื่อเพื่อ Download ไฟล์)

 1. ข้าราชการบำนาญ
 2. สังกัดพิเศษ
 3. รพ.สุรินทร์
 4. สนง.สาธารณสุขจังหวัด
 5. จนท.สหกรณ์,จนท.สมาคมฯ
 6. กาบเชิง
 7. เขวาสินรินทร์
 8. จอมพระ
 9. ชุมพลบุรี
 10. ท่าตูม
 11. โนนนารายณ์
 12. บัวเชด
 13. ปราสาท
 14. พนมดงรัก
 15. สาธารณสุขอำเภอเมือง
 16. รัตนบุรี
 17. ลำดวน
 18. ศรีณรงค์
 19. ศรีขรภูมิ
 20. สนม
 21. สังขะ
 22. สำโรงทาบ