bill pay link btn

atm link btn

         ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จํากัด ว่าด้วยทุนสวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2562
และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จํากัด ชุดที่ 50 ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ได้พิจารณาให้สหกรณ์มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกประจําปี 2562 จํานวน 600 ทุน
ทุนละ 1,000 บาท

         รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่ผู้ประสานงานผู้แทน
สมาชิกหรือกรรมการประจําเขตของท่าน

  • ประกาศ PDF Download Button1
  • ราชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์จํากัด ประจำปี 2561 PDF Download Button1
  • ใบสมัครขอรับทุน PDF Download Button1