bill pay link btn

atm link btn

1.ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จํากัด เรื่อง กําหนดวันเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจําปี 2562

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด เพื่อสมัครรับเลือกเป็นผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2562 นั้น จึงได้กำหนดวัน

เลือกผู้แทนสมาชิกขึ้น เพื่อให้การดำเนินการเลือกผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ เป็นไปโดยเรียบร้อย บริสุทธิ์

ยุติธรรมและเป็นแนวเดียวกัน คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ

2.ทะเบียนรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปี 2561 ตามหน่วยงาน ดังนี้