bill pay link btn

atm link btn

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด  โดยที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560  เมื่อวันที่  24  ธันวาคม  2560

ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาแก้ไขและเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์และ

พิจารณาร่างระเบียบว่าด้วยวิธีการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการดำเนินการ และอื่น ๆ

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ข้อที่ 50 คณะกรรมการดำเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็สุดแต่จะเห็นสมควร

ดังนั้นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 49  ครั้งที่ 7/2561  เมื่อวันที่  30  มิถุนายน  2561 จึงได้มีมติให้มีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2561 ขึ้น

ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องรัตนสยามมงคล  โรงแรมทองธารินทร์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์

เพื่อพิจารณาอนุมัติและรับทราบเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม