bill pay link btn

atm link btn

ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ชุดที่ 49 ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ได้พิจารณาให้สหกรณ์ประกาศรับสมัครโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำบล/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อทำการคัดเลือกให้ได้รับทุนในโครงการช่วยเหลือ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล / สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ของสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด

ประจำปี 2561 ดังมีรายละเอียด และหลักเกณฑ์การรับสมัครตามเอกสาร คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร